Algemeen

Praktijk Med Lev is opgericht door Sanne Vermaas (hierna te noemen: de trainer) gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 27365082

Als trainer: ga ik zorgvuldig en respectvol om met alles wat er besproken wordt; doe ik alles wat in mijn kunnen ligt om de cliënt verder te kunnen helpen; respecteer ik de privacy van cliënten (klik hier voor de privacy verklaring); ben ik open en eerlijk in mijn bevindingen en verwijs ik eventueel door naar derden.

De cliënt: is op tijd aanwezig op de afgesproken tijd en plaats; komt vrijwillig en wil ook meewerken aan wat er aangeboden wordt;

1.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Praktijk Med Lev en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens de intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

2. Jonge kinderen/de jonge cliënt

kan meedoen aan een training zonder aanwezige ouder, afhankelijk van de wens van het kind; is zelf verantwoordelijk voor het meedoen en meewerken tijdens een bijeenkomst; de ouders van de cliënt dragen de verantwoordelijkheid voor datgene waar de cliënt geen verantwoordelijkheid voor kan dragen.

3. Vertrouwelijkheid (conform de privacy verklaring):

Alles wat wordt besproken is vertrouwelijk. Het trainingsproces wordt altijd besproken met de ouder/verzorger (hierna te noemen: de ouders). Inhoudelijke informatie vanuit de training wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in belang van de cliënt. De cliënt zal hiervan op de hoogte worden gesteld. Alles wat ik te weten kom over de cliënt houd ik geheim met uitzondering van de omstandigheden hieronder genoemd: Tijdens het werken met kinderen stel ik de veiligheid en het belang van het kind voorop. Ik moet de geheimhouding wel verbreken bij een wettelijke verplichting informatie te verschaffen of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure. Verder zal ik de geheimhouding verbreken in situaties waarvan ik kennis of vermoeden heb dat die een acute en ernstige bedreiging kunnen vormen voor leven of gezondheid van de cliënt (bijvoorbeeld mishandeling). Dit wordt eerst met de betrokkenen besproken.

4. Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is geen wachtruimte binnen de praktijk; dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd het kind weer ophaalt. De ouder dient tijdens de trainingssessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een trainingssessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. De groepstrainingen vinden plaats op een nader overeen te komen locatie.

5. Betaling

De betaling verloopt via overmaking volgens het overeengekomen tarief, na ontvangst van de factuur. De betaling vindt eventueel plaats in via mail afgesproken termijnen. Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur moet betaling hebben plaatsgevonden. Indien een betaling niet binnen de 14 dagen is gedaan volgt een herinneringsfactuur. Vanaf de tweede herinneringsfactuur breng ik EUR 15,00 administratiekosten in rekening. Hierna draag ik bij niet betalen de administratie over aan een incassobureau.

6. Afzegging afspraak

Een wens van de cliënt tot verzetten of annuleren van een gemaakte afspraak, dient minimaal 24 uur van tevoren gemeld te worden. Wordt er binnen 24 uur geannuleerd, dan zal de afspraak in rekening worden gebracht. Bij ziekte van de cliënt kan deze afspraak op een ander tijdstip worden ingehaald zonder bijkomende kosten, mits de afspraak op een redelijke termijn is afgezegd. De trainer behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor trainer de behandelovereenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen de coach en ouder(s) zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan de ouder(s) worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht.

7. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

De cliënt (indien het een minderjarige betreft: de ouders van de cliënt ) zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen gedragingen en uitingen en de gevolgen daarvan voor henzelf en anderen. Voor alle adviezen die ik geef, geldt dat ik op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden kan worden voor de wijze waarop deze toegepast worden. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Praktijk Med Lev aan altijd contact op te nemen met uw huisarts en/of een andere professional. Het advies van Praktijk Med Lev is oplossings- en resultaatgericht zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Praktijk Med Lev is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Praktijk Med Lev, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk Med Lev. Vergoeding aan de client en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Praktijk Med Lev. De trainer kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt.

8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

De trainer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen. Voorts is de trainer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de trainer kan worden gevergd. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. De trainer behoudt het recht de werkzaamheden en kosten voor de datum van ontbinding van de behandelovereenkomst in rekening te brengen.