Praktijk Med Lev is gesloten – contact nodig? 06-10856141

Ik gebruik cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruikt de site onder andere cookies voor onze web-statistieken.

Je kan hier klikken voor mijn algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden

Hieronder kan je mijn privacystatement lezen:

Privacy verklaring – Praktijk Med Lev

Praktijk Med Lev is gevestigd Binnentuinen 44, 2551 VD, Den Haag
met werklocatie, 1e Lulofsdwarsstraat 60, 521 AZ Den Haag.
KVK-nummer: 27365082

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Sanne Vermaas
06-10856141
praktijkmedlev@gmail.com

Sanne Vermaas is eigenaar en daarmee ook Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Med Lev

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Med Lev verwerkt je persoonsgegevens/gegevens van je kind doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternamen gezinsleden
– Geslacht
– Geboortedata
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens m.b.t. kind en hulpvraag, met toestemming van ouder(s)/voogd
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. in correspondentie (o.a. email en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Med Lev verwerkt jouw persoonsgegevens/gegevens van je kind voor de volgende doelen:
– Het op maat maken van de dienstverlening (training/workshop)
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Med Lev neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Med Lev) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Med Lev hanteert de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 7 jaar (gelijk met gehele administratie als gevolg van de wettelijke verplichting t.b.v. rapportage en afdracht aan de Belastingdienst).

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Med Lev verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Med Lev gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken zonder dit te vermelden (zoals dit bijvoorbeeld vermeld wordt op de website).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Med Lev en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via mail.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk Med Lev wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Med Lev neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.